§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Ny Generation elev- och studentorganisation

 

§2 Föreningens syfte

Föreningen vill verka för att uppmuntra ungdomar till kristen verksamhet på sina skolor. Föreningen vill uppmuntra till aktivt engagemang för en positiv skolmiljö utan mobbing, rasism och droger, samt för ett förbättrat klimat mellan elever och lärare. Föreningen vill uppmuntra till startandet av lokala kristna skolföreningar i högstadie- och gymnasieskolor samt vid universitet i Sverige, och vill stödja sådana bl.a. genom utbildning, inspirationsdagar, teambesök, resurser m.m. Föreningen är allkristen och öppen för medlemmar oberoende av samfundstillhörighet.

 

§3 Medlemskap

Medlem i föreningen kan var och en i skolåldrarna bli som omfattar föreningens syfte. Föreningen kan även ha stödjande medlemmar. Uteslutning av medlem kan ske endast genom enhälligt styrelsebeslut.

 

Lokal och regional organisation

 

§4 Lokalavdelning

En lokalavdelningen verkar självständigt för att föreningens syften på lokal nivå. Lokalavdelningen utser representant till regionens stämma samt till föreningens årsmöte.

 

§5 Regionorganisation

Regionorganisationens syfte är att hjälpa och stödja lokalavdelningarna inom respektive region. Region följer normalt läns- eller regiongränser. Den nationella styrelsen fastslår och kan ändra regionindelningen.

 

§6 Regionens stämma

Regionens stämma är regionens högsta beslutande organ. Stämma skall hållas minst en gång per år. Rösträtt på stämman har en demokratiskt vald representant från varje lokalavdelning i regionen. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden avhandlas:

- Val av stämmofunktionärer: ordförande, sekreterare samt två justeringspersoner

- Regionens verksamhets- och förvaltningsberättelse

- Revisionsberättelsen

- Fråga om ansvarsfrihet

- Fastställande av budget

- Fastställande av verksamhetsplan

- Val av representanter i regionens sekretariat

- Val av revisorer

 

§7 Regionens sekretariat

Regionens sekretariat utses av den nationella styrelsen samt av regionstämman. Sekretariatet skall bestå av sju personer, varav fyra utses av den nationella styrelsen. Sekretariatet är regionens administrativa organ.

 

Nationell organisation

 

§8 Föreningens årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som skall hållas före september månads utgång. Kallelse till årsmötet skall gå ut minst två veckor i förväg. En demokratiskt vald representant per lokalavdelning äger rösträtt i samband med årsmötet. Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för årsmötet

2. Val av två justeringsmän

3. Föreningens verksamhetsberättelse

4. Revisionsberättelsen

5. Ekonomisk redovisning och fastställande av balansräkning

6. Val av ordförande

7. Val av övriga styrelseledamöter

8. Val av revisorer

9. Fastställande av årsavgift

 

Övriga ärenden som skall behandlas av årsmötet skall vara insända senast en vecka i förväg.

 

§9 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas om 50% av medlemmarna så begär.

 

§10 Föreningens styrelse

Föreningens verkställande organ är styrelsen som skall bestå av 5-8 personer. Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte. Ordförande utses av årsmötet, och övriga funktioner bestäms av styrelsen. Styrelsens säte skall vara Uppsala. För att ta fram förslag på personer till årsmötets föreskrivna val, kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen. Styrelsen har rätt att teckna lån och krediter samt förvärva fast egendom för föreningen.

 

§11 Räkenskapsår

Föreningen tillämpar ett räkenskapsår som sträcker sig från 1 juli fram till 30 juni (brutet räkenskapsår).

 

§12 Föreningens upplösande

Om föreningen upplöses beslutar årsmötet om dess tillgångar.

 

§13 Ändring av stadgar

Dessa stadgar kan ändras endast vid ordinarie årsmöte med enhälligt beslut.